HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER  Koblenz

 

 

Wij zijn een nieuwe Kerk en stellen U hier voor :

 

Onze primaire beroeping en onze specifieke opdracht voor de Gemeente .

 

De centrale beroeping is het hoogste gebod om samen te leven in elke gemeentelijke dienst in

HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER Koblenz .

 

Deuteronomium 6: 5 Zo zult gij den HEERE , uw God, liefhebben, met uw ganse hart , en met uw ganse ziel , en met al uw vermogen.

 

De concrete opdracht komt voort uit de levende kennis van God, die dagelijkse moet worden uitgebreid , om daarmee actief de nakoming van de grote opdracht te bevorderen (Mat. 28: 18-20) zijn gemeente te bouwen .

Bijbelse discipelschap , moet onder het vuur van de Heilige Geest gezamenlijk  geleefd worden .

Patiënten zullen genezen, belastete vrij worden , mensen met God verzoent worden , en gezamenlijk God lof en aanbidding brengen .

 

Mat. 28:18-20  En JEZUS , bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: MIJ is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes lerende hen onderhouden alles, wat IK u geboden heb.

En zie , IK ben met u al de dagen , tot aan de voleinding der wereld .

 

Mat 16:18 

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen .

 

o  Dagelijks aanbidding van de HEMELSE VADER heeft plaats bij ons . Het doel is het openen van een plaats van lof, waar aanbeden wordt 24 uur per dag / 7 dagen per week in de geest van het herstel van de "David's Hütte". (Handelingen 15: 16)

o   Basis, is het de mensen in een " hart tot hart relatie " in een intimiteit met Jezus onze BruidegomGOD  te leiden .

o   In het bijzonder, de opleiding van pioniers , die de tweede komst van JESU in gezag aankondigen . Tekenen en wonderen zullen de verkondiging begeleiden . (Marcus 16, 17f)

 

A. We hebben vijf diensten nodig in het HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER Koblenz

 

Eph 4:11  En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

Eph 4:12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van CHRISTUS;

Eph 4:13  Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid vanChristus . 

 

o   Wij zullen in Zijn gemeente  vijf diensten ontvouwen :


1 Apostel

2 Profeet

3 Evangelist

4 Pastors

5 Leraar 

      o Alle diensten moeten samenwerken , om ervoor te zorgen dat alle toegang tot de volheid van Christus krijgen . De opleiding van pioniers heeft al deze diensten nodig , die op gemeenschappelijke wijse krachtdadig zullen worden .We investeren in de opbouw van alle deze vijf Bijbelse diensten .

 

B. We hebben een mandaat voor Israël

 

 

  o   Israël - Mandaat: Wij hebben de opdracht gekregen voor een bewaker dienst voor Israël. Regelmatig in aanbidding en voorbede  het volk van Israël voor Gods troon te plaatsen .

 

Wij maken ons een met de doelstellingen van GOD voor Zijn volk Israël. 

 

 


 

 


Jes. 62:6  O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen . O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen!

Jes. 62:7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde .

 

C. Wij zullen ZIJN overvloed van de gaven van de geest hebben .

 

1Kor. 14:1  Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.

1Kor. 14:12 Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente !

 

o    De overvloed van geestelijke gaven zullen dat HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER Koblenz vrij stellen .

 


o    Iedereen onder ons moet worden aangemoedigd door genezing , bevrijding , lofprijzing , aanbidding, gezaghebbende onderwijs , Goddelijke liefde, profetieën, bovennatuurlijke financiële zegen stromen, genade in de relatie , tekenen en wonderen ...

 
 
We zullen allemaal diep geworteld blijven in de liefde von GOD.

 

 

Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken , die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot MijnVader ;

 

o   Wij zijn niet minder zwak of minder dan andere mannen en vrouwen van God, die gezaghebbende werken van Jezus gedaan hebben of nu doen .

o   De enige vereiste (om de werken die Jezus gedaan deed ) die Jezus noemt is dat we in Hem geloven

 

D. Een actieve betrokkenheid bij de opwekking in Koblenz

 

Jer 29:7 En zoekt den vrede der stad, ... en bidt voor haar tot den HEERE , want in haar vrede zult gij vrede hebben.

 

 o  Als de mensen in de stad Koblenz via onze gebeden en onze lof onder Gods zegen stromen komen , vervolgens meer en meer mensen worden bevrijd door de waarheid van God , versterkt en veranderd .

 Openbaringen, wijsheid en kennis von JEZUS CHRISTUS willen we regelmatig voor de mensen von deze stad afbidden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top